KMO - Kliniske Mikrobiologers Organisation
The Danish society of specialists in clinical microbiology

Bestyrelsen kontaktes via formand eller kassereren.

Bestyrelse
Vedtægter
Møder og generalforsamling
Diverse
Forside

Vedtægter for KMO:

Vedtægter for 
KIiniske Mikrobiologers Organisation 
(KMO)
Vedtaget på generalforsamlingerne d. 15. marts og d. 16 maj 1989.

Rettelse mht. elektronisk indkaldelse, vedtaget på en extraordinær
generalforsamling 14.6.2007
§ l. Organisationens navn.
Organisations navn er "Kliniske Mikrobiologers Organisation" 
(KMO).  
Organisationen indgår i Foreningen Af Speciallæger (FAS).
§ 2. Organisationens formål.
Organisationens formål er at varetage medlemmnernes 
faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 
samt at bidrage til fremme af forskning, uddannelse og 
efteruddannelse i samarbejde med de videnskabelige sel-
skaber.
  
§ 3. Medlemsskab.
Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er 
medlem af Den alm. danske lægeforening, og som har opnået 
tilladelse til at betegne sig som speciallæge i klinisk mikro-
biologi.  
 
Stk. 2. Andre læger med tilknytning til specialet kan 
optages undtagelsesvist efter bestyrelsens beslutning.
Er der inden for bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes 
optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende 
generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst 2/3 af 
de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer 
stemmer derfor.
 
Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig 
henvendelse til bestyrelsen eller FAS's sekretariat. Ved 
indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i 
organisationen. Udmeldelse kan kun ske til udløbet af et 
kalenderår. Medlemmer, der ikke har betalt forfaldent 
kontingent i et år, betragtes som udmeldte. 
Udmeldelse kan dog ikke finde sted under konflikt.
§ 4. Medlemmernes pligter.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af orga-
nisationen indgåede overenskomster samt de af orga-
nisationen fastsatte takster og andre lovligt trufne beslut-
ninger.
§ 5. Generalforsamling.
Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt 
i marts eller april måned, og indvarsles af bestyrelsen ved 
bekendtgørelse i KMO's hjemmeside mindst 4 uger forud,
samt ved elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem 
i forbindelse med underretning om dagsordenen mindst 3
uger forud for generalforsamlingens afholdelse.
Medlemmer kan efter ønske få tilsendt indkaldelse på papir.
Der benyttes den af medlemmet til KMO oplyste mail- 
eller postadresse.  
Forslag, som medlemmer ønsker optaget på dagsordenen, 
skal mindst 2 uger før generalforsamlingen indgives til be-
styrelsen, der foranlediger disse udsendt til medlemmerne 
senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal in-
deholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandsberetning.
3) Beretning fra nedsatte udvalg.
4) Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.
5) Aflæggelse af det reviderede regnskab.
6) Redegørelse for budget.
7) Fastsættelse af kontingent.
8) Valg af bestyrelse; se §7.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.
Stk. 4. På generalforsamlingen vælges under formandens 
ledelse en dirigent, som derefter leder forhandlingerne.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den 
er lovligt indvarslet.
Stk. 6. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, 
men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere 
kandidater end ledige poster, og i øvrigt, når mindst 2 med-
lemmer kræver det.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer alle afgørelser ved 
simpel majoritet, med mindre nærværende vedtægter kræver
andet (se §3 stk. 2, og §9 og §10).
Stk. 8. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning 
og forslag, som ikke forud er optaget på dagsordenen.
 
Stk. 9. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan finde sted efter 
følgende regel:
"Ja" eller "nej" -stemme til et angivet punkt på dags-
ordenen tilstilles bestyrelsen senest ved generalforsam-
lingens indledning.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamlng.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af 
bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/5 af organi-
sationens medlemmer ønsker det.
Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af 
bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne 
med mindst 2 ugers varsel, og den skal afholdes senest 4 uger 
efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde 
kan de fastsatte tidsfrister fraviges. Indkaldelsen skal inde-
holde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der
ønskes behandlet.
Stk. 2. Dagsordenen for den ekstraordinære general-
forsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Behandling af den sag, der har foranlediget ekstra-
ordinær generalforsamling indkaldt.
3) Eventuelt valg.
4) Eventuelt.
Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling, 
jfr. § 5 stk. 4-9.
Stk. 3. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær 
generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før på den 
førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 7. Bestyrelsen.
Bestyrelsen leder organisationens anliggender, repræ-
senterer den udadtil og varetager dens interesser.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 
1 skal have virkeområde uden for Storkøbenhavn. Om muligt 
skal mindst et medlem tilhøre F.A.Y.L.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære 
generalforsamling de ulige år. Valget gælder for 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Alle bestyrelsespladser besættes samtidig. er der 
flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skrift-
ligt ved, at der på samme seddel kan stemmes på så mange 
kandidater, som der er pladser i bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, 
en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen 
udpeger organisationens repræsentant i FAS's repræsentant-
skab og en suppleant for denne.
Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun ned-
lægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I 
tilfælde af vakance inden for bestyrelsen supplerer denne sig 
for perioden indtil næste generalforsamling med et medlem, 
der så vidt muligt repræsenterer de samme interesser som 
det udgåede medlem.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 
fører en forhandlingsprotokol. Referat af generalforsam-
lingen tilstilles FAS's bestyrelse.
Stk. 8. Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutning 
er gyldig med mindre mere end halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer har stemt for den.
Stk. 9. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen 
til møde, og skal gøre det, såfremt mindst 2 af bestyrelsens 
medlemmer ønsker det.
§ 8. Regnskab.
Organisationens regnskabsår går fra 1. januar til 31. decem-
ber. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 
2 år - med mulighed for genvalg - valgt revisor.
Stk. 2. Medlemmer, der er fyldt 70 år, er kontingentfri.
§ 9. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsam-
ling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er til stede eller repræ-
senteret ved fuldmagt, og hvor 2/3 af de afgivne stemmer er 
for ændringen. Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 
majoritet for et forslag om en vedtægtsændring, men er der 
ikke et tilstrækkeligt antal afgivne stemmer, indkalder 
bestyrelsen inden 3 måneder til en ny - oftest ekstraordinær - 
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de 
afgivne stemmer.
§ 10. Organisationens ophævelse.
Beslutning om organisationens ophævelse eller sam-
menlægning med en anden organisation kan kun træffes på 
en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af medlemmerne er 
mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 
Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for op-
hævelse af organisationen, men er der ikke et tilstrækkeligt 
antal medlemmer til stede, skal forslaget behandles på en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske 
med simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivning ved fuldmagt 
kan ikke finde sted i forbindelse med organisationens 
ophævelse.
Stk. 2. Ved ophævelse af organisationen træffer en general-
forsamling afgørelse om organisationens formue.
§ 11. Ikrafttrædelse.
Nærværende vedtægter træder i kraft fra den dato FAS's
bestyrelse har godkendt dem.
Vedtægterne godkendt af FAS lovudvalg 
3. oktober 1989.